حضور شرکت سیلیکون ناب بسپار به عنوان تنها تولید کننده مواد سیلیکون پایه در خاورمیانه

مقدم یازدیدکنندگان و مخاطبان عزیز را در سالن 44 غرفه 18 گرامی می داریم.