سایر زبانها فا EN

پروکساید

پروکساید به دسته ای ازترکیبات شیمیایی اطلاق می گرددکه دربرگیرنده گروه عاملی پراکسید(ROOR) می باشد، دراین ترکیبات پیوند دوگانهO-O به سادگی شکسته شده و تشکیل رادیکال آزا RO•می دهد. دلیل استفاده ازپروکسایدها درسیلیکون ها،کمک به کنترل زمان و یا دمای مورد نیاز جهت پخت و نیز بهبود خواص محصول ولگانیزه شده می باشد. درواقع می توان گفت این مواد موجب کاهش زمان ولگانش وافزایش سرعت آن شده و دربسیاری موارد سبب ارتقاءخواص فیزیکی محصول تولیدی می شوند.

کاربردها:
- به عنوان کاتالیست درصنایع تولیدکننده اولفین
- به عنوان عاملCrosslink درسنتز پلی استرهای غیراشباع
- در فرآیند تولید واصلاح پلی پروپیلن
- عامل پخت(Cure) درپلیمریزاسیون اتیلن وینیل استات
- سولفونه کردن گوگرد در صنعت نفت وگاز به منظورگوگرد زدایی اکسایشی
- سفیدکننده و ضد عفونی کننده آنتی باکتریال و...

 

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ