سایر زبانها فا EN

صنایع مقره و برقگیر

درشبکه هاي توزيع برق و خطوط انتقال ، به تجهيزاتي نیازاست که بتوانند نقش عايقي و جداسازي قسمتهاي تحت ولتاژ را از ديگرقسمتها بر عهده  داشته باشد.طبق تعريف مقره وسیله ای است که داراي مقاومت الکتريکي بالايي بوده و بين هاديهاي برقدار و سازه هاي نگهدارنده قرار ميگيرد.

مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ