سایر زبانها فا EN

سیم و کابل

 کاربردهای سیلیکون های مورد استفاده در سیم و کابل سیلیکونی:

- سیم لوازم خانگی(بافته، غیر بافته)
- سیم دستگاه(بافته، غیر بافته)
- سیم موتورسرب(بافته، غیر بافته)
- سیم بخاری سرب(بافته، غیر بافته)
- کابلهای کنترل برق و ابزار دقیق
- سیم خودرو (بافته)

 مشخصات سیم و کابل سیلیکونی

                                               Grade No.

 Properties                            
SN-1660USN-1670U
Colors White White
Specific gravity             (25 ) 1.40 1.45
Hardness                  (shore A) 63 70
Tensile strength        (kgf/cm2) 80 80
Elongation                   (%) 220 180
Tear strength          (kgf/cm) "B" 20 20
"C" 23 23
Volume Resistivity         (ohm.cm) 1.10^ 1.10^
Dielectric strength         (kv/mm) 22 22
Heat Aging Properties
Change in Hardness        (Points) 250.   72hrs +2 +2
Change in Tensile Strength    (%) -12 -13
Change in Elongation              (%) -20 -20
مشخصات فنی کامل
نقشه ها و نمودارهای مربوطه
رال رنگ